Prof. dr hab. n. med. Jerzy Sikora

 

Specjalista z zakresu położnictwa i ginekologii a także perinatologii. 

Od 1982r. pracownik, a w latach 2000-2015 –  kierownik Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Od 2015r. do nadal – kierownik Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. prof. W. Starzewskiego w Zabrzu oraz pracownik Katedry Zdrowia Kobiety SUM w Katowicach.

W latach 2004-2008 – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej w Katowicach, a pomiędzy 2009 a 2012r. – sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Od 2013r. do nadal – redaktor naczelny czasopisma Ginekologia po Dyplomie (Medical Tribune Ob. Gyn.).

Od 2010r. – do nadal – profesor Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu.

Współtwórca Scentralizowanego Kardiotokograficznego Systemu Monitorowania i Nadzoru – Przed i Okołoporodowego Płodu „ MONAKO” oraz Systemu Pośredniej Elektrokardiografii Płodowej KOMPOREL.

W latach 2007–2011r. – kierownik projektu: „Wpływ infekcji narządu moczowo – płciowego  kobiet i mężczyzn na prokreację i przebieg ciąży” realizowanego w ramach programu  badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nt. „Epidemiologia zagrożeń prokreacyjnych w Polsce – wieloośrodkowe, prospektywne badania kohortowe”.

Autor lub współautor 186 pełnotekstowych publikacji naukowych, 17 rozdziałów w książkach i w podręcznikach, 24 prac wygłoszonych w czasie międzynarodowych i 56 – krajowych kongresów, zjazdów, konferencji i sympozjów.

Aktywnie uczestniczy w szkoleniu studentów.
Prowadzi ćwiczenia, wykłady  i seminaria.
Czynnie uczestniczy w szkoleniu lekarzy specjalizujących się z zakresu położnictwa i ginekologii.
Był przewodniczącym komitetów naukowych i organizacyjnych 7 konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Call Now Button